خدمات ساختمانی

دوره هایی تظیر لوله کشی، سیم کشی، نصب تجهیزات برقی، نگهداری و تعمیر قطعات و تجهیزات برقی، گرمایش و سرمایش، تهویه هوا و …

سلیمی، صیرفی، دلاوری
فهرست