سفر، گردشگردی و صنعت هوایی

انواع متعددی از دوره های آموزشی نظیر خدمات خطوط هوایی و فرودگاهی، تربیت خدمه هواپیما، تربیت راهنمای تور، انواع دوره های آموزشی منجر به مشاغل مرتبط با صنعت گردشگری و …

کشاورزی و پرورش دام و گیاه
مهارت های کسب و کار
فهرست